نقش آموزش الکترونیکی در سازمان ها و ارتقاء نیروی انسانی + اینفوگرافیک

بایستی بر این مهم اعتقاد داشته باشیم که علاوه بر پاداش های معمول شغلی و ایجاد یک حفاظ امنیت شغلی برای کارمندان ، یادگیری مهارتهای جدید و پیشرفت در هر ردیف شغلی امروزه به عنوان یکی از محرک های اصلی برای جذب و وفاداری پرسنل به سازمان می باشد.

در سازمانهای جدید تجاری، مدیران پیوسته می کوشند با افزایش مهارت های کارمندان ، برنامه ریزی و ارائه فرصت های مطالعاتی و تخصصی به نیروی انسانی سازمان خود را پویا تر و موفق تر کنند. برنامه ریزی و ارائه فرصت ها نه لزوماً از آن جهت که باعث بهره وری تجاری سازمان گردد بلکه موجب می گردد، فرصت های پیشرفت به کارمندان ارائه شود.

در تخصیص امکانات لازم جهت تدریس و آموزش به پرسنل بایستی این امر را در نظر گرفت که صرفاً آموزش یک تخصص برای کارمند مطلوب نیست، چرا که می باستی برنامه آموزشی ترکیبی از مهارت های ارتباطی و حرفه ای باشد تا ضمن تقویت تخصص ، معیارهای ارتباطی مدنظر مجموعه به کارمندان آموزش داده شود.

در اینجا به مزایای آموزش الکترونیکی در سازمان ها و پیشرفت کارمندان در قالب اینفوگرافیک می پردازیم.

e-learning-infographic2