جوانان در رکاب توسعه

گام الکترونیک به عنوان یکی از جوان ترین شرکت های حاضر در حوزه آی تی با ایمان و اعتماد به جوانان قصد دارد تا راه تعالی و رشد کشور را با استفاده از نیروی خلاق و