تمام دستگاه ها مکلف به ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور شدند

gharardad(1)

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور پیش تراز سوی هیات وزیران و به استناد بند ب ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصویب شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ این آئین نامه را به تمام دستگاه های اجرایی کشوراز جمله وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی ، شرکت‌های دولتی، شوراهای اسلامی شهرو روستا،موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی وهمچنین واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری(باموافقت ایشان) ابلاغ کرده است.
طبق این آئین نامه، از تاریخ اول مردادماه جاری، مطابق قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دستگاه های نامبرده ، مکلفند اطلاعات هر نوع قراردادمربوط به معاملات متوسط  و بالاتر که به هر روش اعم از مناقصه،مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بها،سرمایه گذاری و مذاکره که توسط دستگاه های مشمول منعقد می شود را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir وارد کنند.
متن بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیوست این خبر آمده است.

فایل پیوست : bakhshnameh

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور