تعریف سازمان بدون کاغذ در همایش گمرکات کل کشور

در گردهمایی معاونین اداری گمرکات کل کشور، از شرکت گام الکترونیک دعوت بعمل آمد تا با توضیح مراحل رسیدن به سازمان بدون کاغذ(paperless) و  یکی از مهمترین مراحل این چرخه یعنی آرشیو الکترونیکی و اسکن اسناد نوضیحاتی ارائه داده شود.

در ابتدا ۷ مرحله اجرایی در رسیدن به paperless(بی کاغذ) شدن ارائه شد که این مراحل عبارتند از:

۱-اتوماسیون اداری جزیره ای ۲-متمرکزسازی اتوماسیون اداری ۳-آرشیو الکترونیکی و اسکن اسناد ۴-ارتباطات یکپارچه و فاکس متمرکز ۵-سامانه تقویم جلسات و مصوبات ۶-مکانیزاسیون فرآیندها ۷-راه‌اندازی BI که در خصوص مزایا و شرایط رسیدن به هر کدام از مراحل توضیحاتی توسط نماینده شرکت گام الکترونیک بیان شد. این برای سازمانهایی که دغدغه حذف کاغذ دارند بسیار مفید است که بدانند از کجا باید شروع کنند و بکجا خو.اهند رسید.

در ادامه مدیر تیم آرشیو و گردش کار شرکت با مرور سیستم آرشیو الکترونیکی اسناد گام در خصوص مراحل الکترونیکی نمودن اسناد در سازمانها و مزایایی که استفاده از سیستم آرشیو الکترونیکی اسناد برای کارکنان سازمانها به همراه دارد، نکاتی مطرح نمودند.

سیستم آرشیو الکترونیکی شرکت گام الکترونیک در بسیاری از سازمانها و شرکتهای بزرگ در حال اجرا می‌باشد که بخشی از آنها را میتوانید در بخش مشتریان ملاحظه نمائید.گزارش تصویری این همایش را ملاحظه می‌نمائید.