تولید و توسعه سیستم ارسال مراسلات

در سال ۱۳۹۱ سیستم ارسال مراسلات به درخواست بیمه ایران با هدف مدیریت اطلاعات مربوط به بسته‌های پستی و ارسالیِ دبیرخانه‌ها تعبیه شده است. سهولت در ثبت و جستجوی اطلاعات، ثبت اطلاعات مربوط به گیرندگان، اطلاعات مسیرها، دفاترپستی، و استفاده از آنها در ثبت بسته ­های ارسالی و پستی، همچنین قابلیت‌هایی نظیر مدیریت محلی و امکان تخصیص دسترسی‌های مورد نیاز به هر کاربر از مزایای این سیستم به شمار می‌آیند. مفهوم مدیریت محلی، کمک می‏نماید تا مدیریت سیستم در محدوده‏های مختلف قابل اعمال باشد و اطلاعات وارد شده در سیستم برای کاربران براساس ساختار دبیرخانه‌ه‏ا فیلتر شده و در دسترس قرار گیرد. سیستم ارسال مراسلات یکی از سیستم های اتوماسیون اداری الماس گام محسوب می‌شود.