فراخوان اعلام مشکلات اعضای سازمان درخصوص بخشنامه ۱۴/۳

Arm-NSR(1)

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، سازمان پس از برگزاری جلسات کارشناسی با معاونت درآمد سازمان تامین اجتماعی در رابطه با اصلاح و بروزآوری بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی، معاونت مذکور طی دستور اداری مورخه ۱۳۹۳/۹/۹ به شعب سازمان تامین اجتماعی، عناوین قراردادی جدید را به بخشنامه ۱۴/۳جدید سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد.
با گذشت حدود ۱۶ ماه از این ابلاغ، متاسفانه مشاهده شده است تاکنون برخی شعب از اجرای این دستور اداری خودداری می کنند. لذا خواهشمند است در صورت وجود موارد ذیل، اعضای محترم مراتب را با مستندات آن حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۰ به دبیرخانه سازمان ارسال کنند:
۱- فعالیت های جدید حوزه ICT که در بخشنامه و دستور اداری مورخه ۱۳۹۳/۹/۹ لحاظ نشده است.
۲- طرح مشکلات به همراه مستندات آن درخصوص بخشنامه ۱۴/۳ و دستور اداری مورخه ۱۳۹۳/۹/۹

منبع : نظام صنفی رایانه ای استان تهران