فرم استخدام


‘۱’);

$data[‘field1’] = $_POST[‘ddlTypeofJob’];
$data[‘field2’] = $_POST[‘rbtnGender’];
$data[‘field3’] = $_POST[‘txtName’];
$data[‘field4’] = $_POST[‘txtLastName’];
$data[‘field5’] = “$_POST[ddlDobDay]-$_POST[ddlDobMonth]-$_POST[ddlDobYear]”;

if ($_POST[‘ddlDutyStatus’] != -1)
$data[‘field6’] = $_POST[‘ddlDutyStatus’];
else
$data[‘field6’] = $_POST[‘txtDutyStatus’];

if ($_POST[‘ddlResidence’] != -1)
$data[‘field7’] = $_POST[‘ddlResidence’];
else
$data[‘field7’] = $_POST[‘txtResidence’];

$data[‘field8’] = $_POST[‘txtPhone’];
$data[‘field9’] = $_POST[‘txtMobile’];
$data[‘field10’] = $_POST[‘txtEmail’];
$data[‘field11’] = $_POST[‘ddlEducation’];
$data[‘field12’] = $_POST[‘ddlEducationField’];
$data[‘field13’] = $_POST[‘ddlUniversity’];
$data[‘field14’] = ” $_POST[ddlGradDay]-$_POST[ddlGradMonth]-$_POST[ddlGradYear]”;

$data[‘field15’] = $_POST[‘rbtnEngTk’];
$data[‘field16’] = $_POST[‘rbtnEngWrt’];
$data[‘field17’] = $_POST[‘rbtnEngLst’];
$data[‘field18’] = $_POST[‘rbtnEngLtr’];

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_0’])
$temp .= ‘O.O. Analysis & Design, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_1’])
$temp .= ‘RUP, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_2’])
$temp .= ‘UML, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_3’])
$temp .= ‘BPM/BPMN/BPEL, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_4’])
$temp .= ‘BPI, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_5’])
$temp .= ‘BPR, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_6’])
$temp .= ‘ERP, ‘;
$data[‘field19’] = $temp;

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_8’])
$temp .= ‘java, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_9’])
$temp .= ‘JSP/Servlet, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_10’])
$temp .= ‘JSTL, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_11’])
$temp .= ‘HTML, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_12’])
$temp .= ‘JavaScript, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_13’])
$temp .= ‘CSS, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_14’])
$temp .= ‘AJAX, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_15’])
$temp .= ‘Struts, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_16’])
$temp .= ‘EJB, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_17’])
$temp .= ‘Hibernate, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_18’])
$temp .= ‘Web Service, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_19’])
$temp .= ‘Applet, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_20’])
$temp .= ‘Oracle BI Publisher, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_21’])
$temp .= ‘XML/XSLT/XPath/XQuery, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_22’])
$temp .= ‘Jasper Report, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_23’])
$temp .= ‘J2EE application server, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_24’])
$temp .= ‘Oracle JDeveloper IDE, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_25’])
$temp .= ‘C#, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_26’])
$temp .= ‘Workflow Engines, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_27’])
$temp .= ‘Wfmc / XPDL, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_28’])
$temp .= ‘Business Rule Engines, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_29’])
$temp .= ‘Jasper Report, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_30’])
$temp .= ‘Extj, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_31’])
$temp .= ‘delphi, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_32’])
$temp .= ‘.net, ‘;
$data[‘field20’] = $temp;

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_33’])
$temp .= ‘فرآیند آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_34’])
$temp .= ‘متدولوژی آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_35’])
$temp .= ‘استانداردهای آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_36’])
$temp .= ‘تکنیک‌های طراحی آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_37’])
$temp .= ‘آزمون کارایی (Performance Test), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_38’])
$temp .= ‘آزمون کارکردی (Functional Test), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_39’])
$temp .= ‘آزمون امنیت (Security Test), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_40’])
$temp .= ‘آزمون واحد و یکپارچه سازی (Unit and Integration Test), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_41’])
$temp .= ‘ابزارهای آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_42’])
$temp .= ‘شیوه‌های مرور کد و ابزارهای آن, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_43’])
$temp .= ‘روال‌های تضمین کیفیت, ‘;
$data[‘field21’] = $temp;

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_44’])
$temp .= ‘Oracle App. Server 10g, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_45’])
$temp .= ‘WebLogic, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_46’])
$temp .= ‘IIS, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_47’])
$temp .= ‘Exchange, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_48’])
$temp .= ‘Microsoft lync, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_49’])
$temp .= ‘Microsoft CRM, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_50’])
$temp .= ‘Microsoft SharePoint , ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_51’])
$temp .= ‘نرم افزارهای مجازی سازی, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_52’])
$temp .= ‘نرم افزارهای گزارش ساز, ‘;
$data[‘field22’] = $temp;

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_53’])
$temp .= ‘Microsoft SQL, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_54’])
$temp .= ‘Oracle DB:SQL Fandamentals, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_55’])
$temp .= ‘Oracle DB:Develop PL/SQL Program unit, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_56’])
$temp .= ‘Oracle DB:Adminstration workshop 1, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_57’])
$temp .= ‘Oracle DB:Adminstration workshop 2, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_58’])
$temp .= ‘Oracle DB:Performance Tuning, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_59’])
$temp .= ‘Oracle DB:Data Guard Adminstration, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_60’])
$temp .= ‘Oracle DB:RAC Adminstration, ‘;
$data[‘field23’] = $temp;

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_61’])
$temp .= ‘Linux(for Servers), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_62’])
$temp .= ‘Linux (for Client), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_63’])
$temp .= ‘Windows Server Family, ‘;
$data[‘field24’] = $temp;

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_64’])
$temp .= ‘تجهیزات و امور شبکه, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_65’])
$temp .= ‘سخت افزار, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_66’])
$temp .= ‘active directory, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_67’])
$temp .= ‘MCSE, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_68’])
$temp .= ‘MCITP, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_69’])
$temp .= ‘امنیت اطلاعات, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_70’])
$temp .= ‘گواهینامه های دیجیتال, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_71’])
$temp .= ‘امضای دیجیتال, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_72’])
$temp .= ‘رمزنگاری, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_73’])
$temp .= ‘روش های حفاظت نرم افزار, ‘;
$data[‘field25’] = $temp;

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_74’])
$temp .= ‘prince2, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_75’])
$temp .= ‘PMBOK, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_76’])
$temp .= ‘Microsoft Project, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_77’])
$temp .= ‘primavera, ‘;
$data[‘field26’] = $temp;

$temp = ”;
if ($_POST[‘chkCeritificates_78’])
$temp .= ‘نرم افزارهای office, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_79’])
$temp .= ‘نرم افزارهای حسابداری, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_80’])
$temp .= ‘نرم افزاراتوماسیون اداری, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_81’])
$temp .= ‘سیستمهای آرشیو اسناد, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_82’])
$temp .= ‘نرم افزار CRM, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_83’])
$temp .= ‘آشنایی روال مکاتبات اداری, ‘;
$data[‘field27’] = $temp;

if ($_POST[‘chkCeritificates_84’])
$data[‘field28’] = $_POST[‘txtCeritificates’];

$data[‘field29’] = $_POST[‘rbtnOffice’];
$data[‘field30’] = $_POST[‘txtOfficeName’];
$data[‘field31’] = $_POST[‘rbtnNoOfEmp’];
$data[‘field32’] = $_POST[‘txtOfficeActivity’];
$data[‘field33’] = $_POST[‘txtJobName’];
$data[‘field34’] = $_POST[‘rbtnJobDuration’];
$data[‘field35’] = $_POST[‘txtReason2leave’];
$data[‘field36’] = $_POST[‘txtAd’];
$data[‘field37’] = “$_POST[ddlJoinDay]-$_POST[ddlJoinMonth]-$_POST[ddlJoinYear]”;

global $wpdb;

$wpdb->insert(‘wp_fa_formdata’, $data);

//——————————— send email ———————-//

$email_from = “info@gamelectronics.com”; // Who the email is from
$email_from .= “\r\n”;
$email_subject = “فرم استخدام”; // The Subject of the email

$email_message = “

شغل مورد درخواست: $_POST[ddlTypeofJob]
“;
$email_message .= “جنسیت: $_POST[rbtnGender]
“;
$email_message .= “نام: $_POST[txtName]
“;
$email_message .= “نام خانوادگی: $_POST[txtLastName]
“;
$email_message .= “تاریخ تولد: $_POST[ddlDobDay]-$_POST[ddlDobMonth]-$_POST[ddlDobYear]
“;
if ($_POST[‘ddlDutyStatus’] == -1)
$email_message .= “وضعیت نظام وظیفه: $_POST[ddlDutyStatus]
“;
else
$email_message .= “وضعیت نظام وظیفه: $_POST[txtDutyStatus]
“;

if ($_POST[‘ddlResidence’] == -1)
$email_message .= “شهر محل سکونت: $_POST[ddlResidence]
“;
else
$email_message .= “شهر محل سکونت: $_POST[txtResidence]
“;

$email_message .= “تلفن تماس: $_POST[txtPhone]
“;
$email_message .= “تلفن همراه: $_POST[txtMobile]
“;
$email_message .= “ایمیل: $_POST[txtEmail]
“;
$email_message .= “
سوابق تحصیلی
“;
$email_message .= “مدرک تحصیلی: $_POST[ddlEducation]
“;
$email_message .= “رشته تحصیلی: $_POST[ddlEducationField]
“;
$email_message .= “نام واحد آموزشی: $_POST[ddlUniversity]
“;
$email_message .= “تاریخ فارغ التحصیلی: $_POST[ddlGradDay]-$_POST[ddlGradMonth]-$_POST[ddlGradYear]
“;
$email_message .= “
آشنایی با زبان انگلیسی:
“;
$email_message .= “مکالمه: $_POST[rbtnEngTk]
“;
$email_message .= “مکاتبه: $_POST[rbtnEngWrt]
“;
$email_message .= “شنیدن: $_POST[rbtnEngLst]
“;
$email_message .= “نوشتن: $_POST[rbtnEngLtr]
“;
$email_message .= “
دوره های آموزشی تخصصی:
“;

$email_message .= “
تحلیل وطراحی:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_0’])
$email_message .= ‘O.O. Analysis & Design, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_1’])
$email_message .= ‘RUP, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_2’])
$email_message .= ‘UML, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_3’])
$email_message .= ‘BPM/BPMN/BPEL, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_4’])
$email_message .= ‘BPI, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_5’])
$email_message .= ‘BPR, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_6’])
$email_message .= ‘ERP, ‘;

$email_message .= “
برنامه نویسی:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_8’])
$email_message .= ‘java, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_9’])
$email_message .= ‘JSP/Servlet, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_10’])
$email_message .= ‘JSTL, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_11’])
$email_message .= ‘HTML, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_12’])
$email_message .= ‘JavaScript, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_13’])
$email_message .= ‘CSS, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_14’])
$email_message .= ‘AJAX, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_15’])
$email_message .= ‘Struts, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_16’])
$email_message .= ‘EJB, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_17’])
$email_message .= ‘Hibernate, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_18’])
$email_message .= ‘Web Service, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_19’])
$email_message .= ‘Applet, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_20’])
$email_message .= ‘Oracle BI Publisher, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_21’])
$email_message .= ‘XML/XSLT/XPath/XQuery, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_22’])
$email_message .= ‘Jasper Report, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_23’])
$email_message .= ‘J2EE application server, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_24’])
$email_message .= ‘Oracle JDeveloper IDE, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_25’])
$email_message .= ‘C#, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_26’])
$email_message .= ‘Workflow Engines, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_27’])
$email_message .= ‘Wfmc / XPDL, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_28’])
$email_message .= ‘Business Rule Engines, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_29’])
$email_message .= ‘Jasper Report, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_30’])
$email_message .= ‘Extj, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_31’])
$email_message .= ‘delphi, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_32’])
$email_message .= ‘.net, ‘;

$email_message .= “
آزمون نرم افزار:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_33’])
$email_message .= ‘فرآیند آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_34’])
$email_message .= ‘متدولوژی آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_35’])
$email_message .= ‘استانداردهای آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_36’])
$email_message .= ‘تکنیک‌های طراحی آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_37’])
$email_message .= ‘آزمون کارایی (Performance Test), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_38’])
$email_message .= ‘آزمون کارکردی (Functional Test), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_39’])
$email_message .= ‘آزمون امنیت (Security Test), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_40’])
$email_message .= ‘آزمون واحد و یکپارچه سازی (Unit and Integration Test), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_41’])
$email_message .= ‘ابزارهای آزمون, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_42’])
$email_message .= ‘شیوه‌های مرور کد و ابزارهای آن, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_43’])
$email_message .= ‘روال‌های تضمین کیفیت, ‘;

$email_message .= “
نصب و راه اندازی:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_44’])
$email_message .= ‘Oracle App. Server 10g, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_45’])
$email_message .= ‘WebLogic, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_46’])
$email_message .= ‘IIS, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_47’])
$email_message .= ‘Exchange, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_48’])
$email_message .= ‘Microsoft lync, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_49’])
$email_message .= ‘Microsoft CRM, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_50’])
$email_message .= ‘Microsoft SharePoint , ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_51’])
$email_message .= ‘نرم افزارهای مجازی سازی, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_52’])
$email_message .= ‘نرم افزارهای گزارش ساز, ‘;

$email_message .= “
دیتابیس:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_53’])
$email_message .= ‘Microsoft SQL, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_54’])
$email_message .= ‘Oracle DB:SQL Fandamentals, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_55’])
$email_message .= ‘Oracle DB:Develop PL/SQL Program unit, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_56’])
$email_message .= ‘Oracle DB:Adminstration workshop 1, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_57’])
$email_message .= ‘Oracle DB:Adminstration workshop 2, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_58’])
$email_message .= ‘Oracle DB:Performance Tuning, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_59’])
$email_message .= ‘Oracle DB:Data Guard Adminstration, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_60’])
$email_message .= ‘Oracle DB:RAC Adminstration, ‘;

$email_message .= “
سیستم عاملها:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_61’])
$email_message .= ‘Linux(for Servers), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_62’])
$email_message .= ‘Linux (for Client), ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_63’])
$email_message .= ‘Windows Server Family, ‘;

$email_message .= “
سخت افزار و شبکه:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_64’])
$email_message .= ‘تجهیزات و امور شبکه, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_65’])
$email_message .= ‘سخت افزار, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_66’])
$email_message .= ‘active directory, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_67’])
$email_message .= ‘MCSE, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_68’])
$email_message .= ‘MCITP, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_69’])
$email_message .= ‘امنیت اطلاعات, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_70’])
$email_message .= ‘گواهینامه های دیجیتال, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_71’])
$email_message .= ‘امضای دیجیتال, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_72’])
$email_message .= ‘رمزنگاری, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_73’])
$email_message .= ‘روش های حفاظت نرم افزار, ‘;

$email_message .= “
مدیریت و کنترل پروژه:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_74’])
$email_message .= ‘prince2, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_75’])
$email_message .= ‘PMBOK, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_76’])
$email_message .= ‘Microsoft Project, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_77’])
$email_message .= ‘primavera, ‘;

$email_message .= “
نرم افزارهای کاربردی:
“;
if ($_POST[‘chkCeritificates_78’])
$email_message .= ‘نرم افزارهای office, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_79’])
$email_message .= ‘نرم افزارهای حسابداری, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_80’])
$email_message .= ‘نرم افزاراتوماسیون اداری, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_81’])
$email_message .= ‘سیستمهای آرشیو اسناد, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_82’])
$email_message .= ‘نرم افزار CRM, ‘;
if ($_POST[‘chkCeritificates_83’])
$email_message .= ‘آشنایی روال مکاتبات اداری, ‘;

if ($_POST[‘chkCeritificates_84’])
$email_message .= “
سایر: $_POST[txtCeritificates]
“;

$email_message .= “
سوابق کاری:
“;
$email_message .= “شرکت: $_POST[rbtnOffice]
“;
$email_message .= “نام شرکت: $_POST[txtOfficeName]
“;
$email_message .= “تعداد پرسنل شرکت: $_POST[rbtnNoOfEmp]
“;
$email_message .= “نوع فعالیت شرکت: $_POST[txtOfficeActivity]
“;
$email_message .= “عنوان شغلی: $_POST[txtJobName]
“;
$email_message .= “مدت اشتغال: $_POST[rbtnJobDuration]
“;
$email_message .= “علت خاتمه کار: $_POST[txtReason2leave]
“;
$email_message .= “

از چه طریق از آگهی استخدام نیروی انسانی در شرکت مطلع شدید؟: $_POST[txtAd]
“;
$email_message .= “تاریخ آمادگی برای شروع همکاری: $_POST[ddlJoinDay]-$_POST[ddlJoinMonth]-$_POST[ddlJoinYear]
“;
$email_message .= ‘

‘;

$email_to = ‘info@gamelectronics.com’; // Who the email is to

$headers = “From: “.$email_from;
$headers .= “Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n”;

if ($_FILES[“FileUpload1”][‘name’]){
$file = fopen($fileatt,’rb’);
$data = fread($file,filesize($fileatt));
fclose($file);

$semi_rand = md5(time());
$mime_boundary = “==Multipart_Boundary_x{$semi_rand}x”;

$headers .= “MIME-Version: 1.0\r\n” .
“Content-Type: multipart/mixed;\r\n” .
” boundary=\”{$mime_boundary}\””;

$data = chunk_split(base64_encode($data));

$email_message .= “–{$mime_boundary}\r\n” .
“Content-Type: {$fileatt_type};\r\n” .
” name=\”{$fileatt_name}\”\r\n” .
“Content-Disposition: attachment;\r\n” .
“filename=\”{$fileatt_name}\”\r\n” .
“Content-Transfer-Encoding: base64\r\n\r\n” .
$data.”\r\n\r\n” .
“–{$mime_boundary}–\r\n”;
}
$ok = @mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers);

//——————————— ~send email ———————//

echo ‘درخواست شما ارسال شد.‘;

}else{

?>

شغل مورد درخواست


شغل مورد نظر :
به مواردی که بارنگ قرمز مشخص شده نیاز فوری وجود دارد

مشخصات فردی


جنسیت :

نام :

نام خانوادگی :

تاریخ تولد :
وضعیت نظام وظیفه :
در صورت انتخاب گزینه ی سایر، نام ببرید :
شهر محل سکونت :
در صورت انتخاب گزینه ی سایر، نام ببرید :
تلفن تماس :

تلفن همراه :

ایمیل :

سوابق تحصیلی


مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :
نام واحد آموزشی :
تاریخ فارغ التحصیلی :
آشنایی با زبان انگلیسی :
مکالمه :
مکاتبه :
شنیدن :
نوشتن :

دوره های آموزشی تخصصی :


تحلیل وطراحی
برنامه نویسی
آزمون نرم افزار
نصب و راه اندازی
دیتابیس
سیستم عاملها
سخت افزار و شبکه
مدیریت و کنترل پروژه
نرم افزارهای کاربردی
در صورت انتخاب گزینه ی سایر، نام ببرید :


سوابق کاری


شرکت :


نام شرکت :

تعداد پرسنل شرکت :

نوع فعالیت شرکت :

عنوان شغلی

مدت اشتغال :

علت خاتمه کار :  

از چه طریق از آگهی استخدام نیروی انسانی در شرکت مطلع شدید؟

تاریخ آمادگی برای شروع همکاری: