فرم جذب نمایندگی


‘۳’);

$data[‘field1’] = $_POST[‘txtName’];
$data[‘field2’] = $_POST[‘txtPosition’];
$data[‘field3’] = $_POST[‘txtPhone’];
$data[‘field4’] = $_POST[‘txtEmail’];
$data[‘field5’] = $_POST[‘txtCompName’];
$data[‘field6’] = $_POST[‘txtCompField’];
$data[‘field7’] = $_POST[‘txtCompAdmin’];
$data[‘field8’] = $_POST[‘txtCompCoComp’];
$data[‘field9’] = $_POST[‘txtCompPhone’];
$data[‘field10’] = $_POST[‘txtCompEmail’];
$data[‘field11’] = $_POST[‘txtCompFax’];
$data[‘field12’] = $_POST[‘txtCompInfGrade’];
$data[‘field13’] = $_POST[‘txtSoftwareSell’];
$data[‘field14’] = $_POST[‘txtSoftwareSupport’];
$data[‘field15’] = $_POST[‘txtWebsite’];
$data[‘field16’] = $_POST[‘txtCompGrade’];
$data[‘field17’] = $_POST[‘txtSellState’];
$data[‘field18’] = $_POST[‘txtSupportState’];
$data[‘field19’] = $_POST[‘txtPersRespo’];
$data[‘field20’] = $_POST[‘txtBckground’];
$data[‘field21’] = $_POST[‘txtCustomers’];
$data[‘field22’] = $_POST[‘txtAdress’];

global $wpdb;

$wpdb->insert(‘wp_fa_formdata’, $data);

echo ‘درخواست شما ارسال شد.‘;

}else{

?>

مشخصات فردی


نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

پست الکترونیک


مشخصات شرکت


نام شرکت

زمینه فعالیت شرکت

نام و نام خانوادگی مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

شرکتهای همکار

شماره تماس

پست الکترونیک شرکت

شماره نمابر

امتیاز در شورای عالی انفورماتیک

تعداد نیروی فروش نرم افزار

تعداد نیروی پشتیبانی نرم افزار

آدرس سایت شرکت

درجه شرکت

حوزه (استان) مورد نظر برای فروش

حوزه (استان) مورد نظر برای پشتیبانی

شخص مسئول برای ارتباط

سوابق نمایندگی نرم افزار

مشتریان فعلی

آدرس شرکت