معماری فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی اجرایی می‌شود

معماری فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی اجرایی می‌شودسازمان فناوری اطلاعات ایران، زیست بوم استقرار معماری فناوری اطلاعات سازمانی را برای اجرا در دستگاههای دولتی، طراحی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی زیست بوم معماری فناوری اطلاعات سازمانی در کشور، زمینه مساعد فنی، قانونی، اجرایی و عملی را برای دستگاههای اجرایی در جهت اجرا و استقرار موفق طرح معماری سازمانی ایجاد می کند.

پس از طراحی و تدوین در چارچوب و برنامه ملی و پیاده سازی معماری سازمانی در دستگاههای اجرایی، نظارت و ارزیابی از میزان پیشرفت دستگاههای اجرایی و کسب اطمینان از اجرای موثر این طرح توسط آزمایشگاههای معماری سازمانی معتبر صورت خواهد گرفت.

مخاطب اصلی این طرح دستگاههای دولتی هستند اما مجموعه فعالیتها، خروجی‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص در سازمان‌های غیردولتی نیز از طریق این طرح، ممکن است.

هدف از اجرای معماری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی، رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دستگاهها و استانهای مختلف با افزایش کمی و کیفی آزمایشگاههای تخصصی در نقاط مختلف کشور است.

در راستای انتقال دانش در حوزه معماری سازمانی و تربیت نیروی متخصص، سازمان فناوری اطلاعات به برگزاری دومین دوره آموزشی کارگاهی در این حوزه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان قطب معماری سازمانی غرب کشور، اقدام کرده است.

در این کارگاه جدیدترین مباحث در حوزه‌های معماری نرم‌افزار، مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار و برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات به صورت کارگاهی و با مثالهای کاربردی تدوین شد.