پاسخ به هفت سوال در مورد سازمان الکترونیکی

 DabirkhaneElectronic

۱)     اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﭼﯿﺴﺖ؟

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﻣﺸﺘﺮک، ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، آﻣﺎرﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎملا ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و آﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی، ﺗﺒﺎدل، ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻃﻼﻋﺎت درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ اﺟﺮا ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روشﻫﺎی دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ و ﻣﺮﺳﻮم اداری و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ در زﻣﺎن و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺣﺬف ﮐﺎﻏﺬ از اﻣﻮر ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و دﻓﺘﺮی، رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و اﺑﺰار آن ﻣﺎﻧﻨﺪ زوﻧﮑﻦ و ﭘﻮﺷﻪ، ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻄﯽ و آﺗﺶﺳﻮزی، اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ در ﻧﮕﻬﺪاری از اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻣﻮر اداری از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ.

۲)     ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت وارده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ داده‌ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل (اﻋﻢ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ) ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺎدره و داﺧﻠﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و  ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ‌ﺷﻮند. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺟﺴﺘﺠﻮی آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت، ﮔﺰارش ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت وارده/ﺻﺎدره، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن، اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮان، ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۳)     ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری و ﮔﺮدش ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن‌ها و ﻣﺆﺳﺴﺎت اداری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ است، وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف زﻣﺎن، ﺻﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺮه‌ور ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﯾﻊ اداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه‌ای ازﭘﺎﺳﺦ‌ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری ﮔﺮدد. در ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد، آن ارﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ، ﺑﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﯾﻨﺘﺮاﻧﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺻﺤﺖ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ، زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. مثلا دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاوم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

۴)     ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدش ﮐﺎﻏﺬی در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدش ﮐﺎﻏﺬی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 • ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
 • ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ورود ﻧﺎﻣﻪ، ﺛﺒﺖ، ارﺟﺎع و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ذیرﺑﻂ و ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺣﺮوف ﭼﯿﻨﯽ، اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﻀﺎ، ﺛﺒﺖ و ﺧﺮوج ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺮاﺣﻠﯽ زﻣﺎن ﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺛﺒﺖ ﭼﻨﺪﺑﺎره ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ به کارﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺎرآﯾﯽ آن اﺳﺖ.
 • اﻣﮑﺎن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻋﻤﺪی و ﺳﻬﻮی اﺳﻨﺎد، ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ.
 • اﺳﺘﻬﻼک اﺳﻨﺎد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﻮی.
 • اﺣﺘﻤﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﻨﺎد در ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی، زﻟﺰﻟﻪ و ….
 • اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻻﺷﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ.
 • ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻫﺎ (وﻗﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ)
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻏﺬ، اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ.
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد.
 • اﻣﮑﺎن ﺟﻌﻞ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺪک ﮐﺸﻒ آﻧﻬﺎ
 • ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﻢ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ.
 • ناممکن بودن ﮔﺰارشﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ آﻣﺎر و ﮔﺰارش‌های واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ.

۵)     دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری چیست؟

 • اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اداری در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن.
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﻮازی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮاﺑﻖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤل
 • ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ، اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ.
 • ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﻓﺘﺮ.
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد.
 • ﻣﺤﻮل ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻓﺘﺮﻫﺎ، ﻣﻨﺸﯽﻫﺎ، ﺣﺮوفﭼﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم‌اﻓﺰاری.
 • اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و ﻫﺮ زﻣﺎن و اﻃﻼع از اﻣﻮر ﻣﻌﻮق و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﺪه.
 • اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه.
 • دﻗﺖ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر.
 • ردﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮر و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر.
 • ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در ﮔﺮدش ﻋﻤﻠﯿﺎت.

۶)      اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ؟

ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری، ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽوﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﺰم راﺳﺦ در آﻧﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۷)     ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی سازمان الکترونیکی چیست؟

 • اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدش و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ
 • اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان