استراتژی امنیتی سازمان

12

با توجه به ضعف های بسیار زیاد نرم افزارها و سخت افزارهای موجود، تامین امنیت سازمان ها و شرکت ها همواره به عنوان مهمترین دغدغه مدیران مطرح بوده است …