امنیت نرم افزاری

5

ارائه خدمات و محصولات حوزه امنیت اطلاعات از ثروت‎های نرم‎افزاری شرکت‎ها و مؤسسات تولیدکننده نرم‎افزار چه در ایران و چه در کشورهای منطقه حفاظت می نماید.