قرآن نگار

 

6

این سیستم شامل مجموعه‌ای غنی از نرم‌افزارهای ضروری برای کتابت قرآن کریم است. در این سیستم مؤلفه‌های کتابت از قبیل خط ، رسم‌الخط ، علائم وقف و سکت، تقسیمات قرآنی، صفحه‌آرایی و خوشنویسی از هم تفکیک شده است و برای هریک نرم‌افزار مناسب فراهم آمده است. به گونه‌ای که با ترکیب دلخواه این مؤلفه‌ها بتوان مصحفهای متنوع و زیبایی تهیه کرد.