مدیریت آرشیو الکترونیکی

2

با استفاده از سیستم مدیریت آرشیو الکترونیکی دسترس در محیط LAN برای سازمان های کوچک و الماس گام در محیط Web برای سازمان های بزرگ وگسترده, امکانات فراوانی در اختیار استفاده کننده گذارده می شود که به برخی از آن ها اشاره می شود.