مدیریت گردش کار

3

شرکت گام‌الکترونیک با سابقه چند ساله در این زمینه موفق به تولید کامل سیستم گردش کار مبتنی بر استاندارد جهانی wfmc شده است. به کمک موتور گردش‌کار می‌توان تمام یا قسمتی از یک جریان کار را بر اساس قواعد مورد نظر سازمان، خودکارسازی نموده که طی آن مستندات، اطلاعات و یا دستورات بین واحدهای سازمان انتقال داده می‌شود. از مزایای گردش کار می توان به موارد زیر اشاره کرد: