رضایت مشتریان

تحول چشم‎گیر فناوری اطلاعات ظرف دو دهه ‎اخیر نه تنها ابزارهای نوین و روش‎های نو را به عرصه دیوان سالاری سنتی کشانده‎است بلکه تحولی ژرف در پارادایم کارگزاران و ارباب رجوع به وجود آورده‎است بنحوی که انتظاراتشان را از زمان، هزینه و روش انجام‎کارها دگرگون ساخته‎است. اکنون تأمین رضایت کارگزاران، در سطوح مختلف و مراجعان با نیازها و توقعات گوناگون با روش‎های پیشین ناممکن است. روی آوردن دولت و بخش خصوصی به توسعه فناوری اطلاعات، نشانگر درک صحیح مدیریت عالی کشور و همچنین مدیران کارآفرین بخش خصوصی از ضرورت اجتناب ناپذیر به کارگیری این عظیم‎ترین دستاورد بشر برای در صحنه ماندن و به سوی توسعه پایدار پیش راندن است.

award-thumb
توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
سال در یافت: 1390/09/20
award-thumb
توسط شركت سهامي بيمه ايران
سال در یافت: 1388/02/19
award-thumb
توسط اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران
سال در یافت: 1389/07/10
award-thumb
توسط موسسه مالي و اعتباري مهر
سال در یافت: 1385
award-thumb
توسط شركت مخابرات استان تهران
سال در یافت: 1388/05/19
award-thumb
توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سال در یافت: 1389/8/23
award-thumb
توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سال در یافت: 1391/07/12
award-thumb
توسط بانك تجارت
سال در یافت: 1391/7/15
award-thumb
توسط بانك گردشگري
سال در یافت: 1391/07/12
award-thumb
توسط توزيع نيروي برق خوزستان
سيستم دبيرخانه بهبهان

دیدگاه‌ها بسته هستند.