رضایت مشتریان

تحول چشم‎گیر فناوری اطلاعات ظرف دو دهه ‎اخیر نه تنها ابزارهای نوین و روش‎های نو را به عرصه دیوان سالاری سنتی کشانده‎است بلکه تحولی ژرف در پارادایم کارگزاران و ارباب رجوع به وجود آورده‎است بنحوی که انتظاراتشان را از زمان، هزینه و روش انجام‎کارها دگرگون ساخته‎است. اکنون تأمین رضایت کارگزاران، در سطوح مختلف و مراجعان با نیازها و توقعات گوناگون با روش‎های پیشین ناممکن است. روی آوردن دولت و بخش خصوصی به توسعه فناوری اطلاعات، نشانگر درک صحیح مدیریت عالی کشور و همچنین مدیران کارآفرین بخش خصوصی از ضرورت اجتناب ناپذیر به کارگیری این عظیم‎ترین دستاورد بشر برای در صحنه ماندن و به سوی توسعه پایدار پیش راندن است.

توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

سال در یافت: 1390/09/20

توسط شركت سهامي بيمه ايران

سال در یافت: 1388/02/19

توسط اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران

سال در یافت: 1389/07/10

توسط موسسه مالي و اعتباري مهر

سال در یافت: 1385

توسط شركت مخابرات استان تهران

سال در یافت: 1388/05/19

توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سال در یافت: 1389/8/23

توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سال در یافت: 1391/07/12

توسط بانك تجارت

سال در یافت: 1391/7/15

توسط بانك گردشگري

سال در یافت: 1391/07/12

توسط توزيع نيروي برق خوزستان

سيستم دبيرخانه بهبهان