مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباطات مشتریان حول محور حفظ ارتباطات مفید و
مؤثر با مشتریان سودآور و ایجاد ارزش برای این دسته از
مشتریان و همینطور برای سازمان بحث می کند از این رو می
توان گفت مدیریت ارتباطات مشتریان راهبرد تجاری سازمان
محسوب می شود که کلیه تصمیم گیریهای راهبردی و ساختاری
سازمان در راستای آن شکل می گیرد .

9