مشاوره در خصوص یکپارچه سازی

با توجه به تعدد بسیار بالای سیستم های مورد استفاده سازمان ها، یکپارچه سازی و سازگاری انواع مختلف نرم افزارها یک نیاز ضروری برای سازمان ها محسوب می شود14