معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین آیین نامه حمایت از ...ادامه»
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در راستای ارتقاء دانش و فرهنگ ...ادامه»
نکته قابل توجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور ویژه ای ...ادامه»
بیمه ایران طی 8 سال گذشته ؛ با اجرای طرح متمرکز اتوماسیون اداری الماس گام 7500 نقطه در سراسر کشور و متجاوز از 13000 هزار کاربر فرآیندهای اداری خود ... ...ادامه»
اتوماسیون اداری
الماس گام
separator
costumer
costumer
costumer
costumer
costumer
costumer
costumer
costumer
costumer
costumer