پیاده سازی فرآیندهای سازمانی

با توجه به سابقه بسیار زیاد گام الکترونیک در خصوص پیاده سازی فرآیند های سازمانی می توان گفت …7