اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری مبتنی بر وب الماس گام به عنوان مهمترین محصول شرکت برای سازمانهای متوسط و بزرگ شامل زیرسیستمهای:

  • مدیریت مکاتبات
  • مدیریت اسناد
  • موتور گردش کار مبتنی بر استاندارد جهانی wfmc
  • مدیریت متمرکز کاربران و امنیت (GAAS)
  • سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM