رتبه‎ها و گواهینامه‎ها

گواهي تاييد فني نرم‎افزار اتوماسيون اداري الماس گام

توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور)

سال در یافت: 89/10/11

گواهي فعاليت صنعتي

توسط وزارت صنايع و معادن ايران

سال در یافت: 75/12/14

عضویت انجمن انفورماتیک

توسط انجمن انفورماتیک ایران

سال در یافت: 93/03/10

گواهی تایید و ثبت نرم افزار

توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور)

سال در یافت: 93/08/06

گواهي نمايندگي انحصاري قفل‎هاي سخت افزاري و محصولات امنيت شبكه شركت SafeNet در ايران

توسط شركت Rainbow) SafeNet سابق)

سال در یافت: 1377

عضويت در انجمن رمز ايران

توسط انجمن رمز ايران

سال در یافت: 87/8/12

گواهینامه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا

توسط آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا

سال در یافت: 92/9/16

پروانه بهره برداري

توسط وزارت صنعت معدن تجارت

سال در یافت: 93/08/20

عضويت سنديكاي توليدكنندگان رايانه ايران

توسط سنديكاي توليدكنندگان رايانه ايران

سال در یافت: 80/05/15

گواهي سطح بلوغ امنيتي محصول

توسط مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك

سال در یافت: 93/07/09