درخواست همکاری برای کارپرداز

برای همکاری در این بخش لازم است فرم مخصوص را از طریق لینک زیر دریافت کرده و به آدرس درج شده از قسمت پایین ارسال نمایید
شرح مختصری از وظایف کارپرداز
انجام امور بانکی
ارسال مراسلات
مراجعه به بیمه جهت انجام امور محوله واحد مالی اداری
مراجعه به ادارات دولتی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ادارات و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه
مهارت و تخصص مورد نیاز برای کارپرداز
روابط عمومی
مطمئن و معتمد
دارای گواهینامه موتورسیکلت
سابقه کاری مرتبط: 3 سال
ابتدا فرم را از طریق آیکن زیر دریافت کرده سپس به ایمیل : resume@gamelectronics.com ارسال کنید.:
حتما در قسمت موضوع نامه از عبارت تحصیلدار (پیگیر امور بانکی) استفاده کنید.