درخواست همکاری برای حسابدار

برای همکاری در این بخش لازم است فرم مخصوص را از طریق لینک زیر دریافت کرده و به آدرس درج شده از قسمت پایین ارسال نمایید
شرح مختصری از وظایف حسابدار
صدور اسناد حسابداری مالی، حقوق و دستمزد، انبار و وجوه نقد و کنترل آن
بایگانی اسناد مالی
ارائه گزارشات مربوط به سرمایه گذاری ها به مدیریت
محاسبه مالیات پرداختنی ، پرداخت و اطمینان از انجام درست پرداخت ها ، ارائه گزارشات مربوطه
توسعه ، نگهداری و آنالیز بودجه و تهیه ی گزارشات دوره ای برای مقایسه هزینه های بودجه ای
ارزیابی عملیات ، رویه ها ، هزینه ها ، درآمدها و تعهدات مالی برای تخمین هزینه ها و درآمدهای پروژه ها
کنترل روزانه موجودی حساب های بانکی جهت تامین وجوه مورد نیاز جهت تامین هزینه های شرکت
ﺗﻬﯿﻪ گزارش های خواسته شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ
وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ حسابﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ
صندوق داری و تهیه گزارشات ماهیانه صندوق
مهارت و تخصص مورد نیاز برای حسابدار
امور مالی
سند
صندوق
قراردادها
قوانین مالی
سابقه کاری مرتبط: 3 سال
ابتدا فرم را از طریق آیکن زیر دریافت کرده سپس به ایمیل : resume@gamelectronics.com ارسال کنید.:
حتما در قسمت موضوع نامه از عبارت حسابدار استفاده کنید.