افزایش سرعت مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانها

از هر سه سازمان، یک سازمان به دلیل تبعات ناشی از کرونا، پروژه‌های مکانیزه کردن فرآیندهای خود را سرعت داده است.(نتایج پرسش از ۱۶۰ مشاور پروژه‌های مدیریت فرآیند از ماه آوریل ۲۰۲۰ تا آگوست ۲۰۲۰)