کسب گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

شرکت گام الکترونیک در سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2015  از شرکت توف نورد شده است.

ارکان اصلی شرکت گام الکترونیک مشتری مداری و توانمندسازی مشتریان از طریق ارائه خدمت با کیفیت در تمام طول عمر خدمات و تکریم ارباب رجوع می باشد.

در این راستا شرکت گام الکترونیک متعهد به استقرار و اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015 در دامنه توسعه, استقرار و پشتیبانی محصول نرم افزاری گردید تا از این طریق به استمرار در وفای به تعهدات, ارتقای رضایت مشتریان و بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت دست یابد.